Neo Target

Neo Target

เป็นบริษัท ประชาสัมพันธ์แห่งหนึ่ง พวกเขาต้องการปรับอัตลักษณ์ของแบรนด์ใหม่ เราจึงดูแลในส่วนของการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ที่ใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บริการของพวกเขา รวมไปถึงออกแบบ Stationary ให้พวกเขาสามารถใช้ติดต่อกับลูกค้าได้

…………………………..

ลูกค้า : Neo Target
ผลงาน :  การออกแบบอัตลักษณ์ของแบรนด์ / การออกแบบ Stationary / การออกแบบเว็บไซต์และการพัฒนาเว็บไซต์

Let`s work together