Baanyen Campaign

SCG

   “บ้าน” เป็นมากกว่าที่อยู่อาศัยที่ทุกคนในครอบครัวมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน การที่บ้านอยู่สบายต้องได้รับการออกแบบที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยและไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัย “บ้านที่อยู่สบาย” คือ สภาวะบ้านที่ไม่ร้อนและไม่อบอ้าว นอกจากการเลือกวัสดุที่ช่วยปกป้องความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านแล้ว การระบายอากาศก็เป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างสภาวะอยู่สบาย

เราได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ “บ้านเย็น” สื่อที่ทางเราได้ดูแลประกอบไปด้วย การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ไมโครไซต์ การออกแบบแบนเนอร์สำหรับงานออนไลน์ และการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับแคมเปญ “บ้านเย็น”

……………………………..

ลูกค้า : SCG
ผลงาน : การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ไมโครไซต์ / การออกแบบแบนเนอร์สำหรับงานออนไลน์ / การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ไมโครไซต์

การออกแบบแบนเนอร์สำหรับหรับงานออนไลน์

การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

Let`s work together