5ivesis

5ivesis

การออกแบบอัตลักษณ์ของแบรนด์ 5ivesis ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ เราเริ่มต้นจากการจัดวางโครงสร้างสีและกราฟิกใหม่จนกระทั่งเสร็จสิ้นการผลิตงานพิมพ์ รูปลักษณ์ใหม่ของ 5ivesis จะสามารถยกระดับสินค้าของพวกเขาเสมือนเป็น “รูปแบบของความสง่างามแบบตะวันออก”

……………………………..

ลูกค้า : 5ivesis

ผลงาน : การออกแบบอัตลักษณ์ของแบรนด์ / การออกแบบบรรจุภัณฑ์ / การออกแบบเว็บไซต์และการพัฒนาเว็บไซต์

การออกแบบอัตลักษณ์ของแบรนด์

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

การออกแบบบรรจุภัณฑ์

Let`s work together